Masir

105 tekstów – auto­rem jest Ma­sir.

Jes­tem ka­wałkiem szkła w szkla­nym zam­ku, które­go nikt nie chce dostrzec. 

myśl • 14 lipca 2018, 20:29

Chodź sta­ram się nie idzie nic - ole­je to nie stracę nic. 

myśl • 2 lipca 2018, 22:13

Są ta­kie dni, że świat po pros­tu mógłby przes­tać istnieć... 

myśl • 20 października 2017, 18:10

We współczes­nym świecie brzyd­ki i bied­ny fa­cet nie ma szan­sy na miłość. Może byc tyl­ko sta­tystą w teat­rze życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2016, 23:13

Sa­mot­ność bo­li naj­bar­dziej w ob­liczu wyz­wa­nia i zag­rożenia. Gdy w trud­nych chwi­lach jes­teśmy zda­ni sa­mi na siebie wszys­tko jest trud­niej­sze i bar­dziej mroczne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2016, 21:38

Życie często rzu­ca nas na łopat­ki a my sta­ramy się za każdym ra­zem pod­nieść, lecz przychodzi ta­ki mo­ment, że bez wspar­cia in­nych jest to nie możliwe. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 października 2016, 18:20

Żyłem, lecz Ty wo­lałaś o mnie za­pom­nieć, gdy umrę nie płacz że so­bie przypomniałaś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2016, 22:15

Sko­ro życie to gra, to ja swoją przeg­rałem już dawno 

myśl • 26 kwietnia 2016, 22:56

Ko­biety zbyt często pat­rzą na fa­cetów z per­spek­ty­wy ich uro­dy, sta­tusu społeczne­go, gru­bości por­tfe­la i później cier­pią, za­miast pat­rzeć ser­cem i dos­trze­gać ciepłych, miłych dżen­telmenów z który­mi były by nap­rawdę szczęśliwe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2016, 20:25

Iro­nia? Śmierć za życia przez nieśmier­telną miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 20:19
Masir

Bo prawdziwy mężczyzna też może być wrażliwy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masir

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 lipca 2018, 20:29Masir do­dał no­wy tek­st Jestem ka­wałkiem szkła w [...]

2 lipca 2018, 22:13Masir do­dał no­wy tek­st Chodź sta­ram się nie [...]

20 października 2017, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek przes­ta­je is­tnieć gdy [...]

20 października 2017, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądź, posłuchaj jak głośno [...]

20 października 2017, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak pan­cerz, [...]

20 października 2017, 19:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Brak miłoścu to jak [...]

20 października 2017, 19:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobiety zbyt często pat­rzą [...]

20 października 2017, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żyłem, lecz Ty wo­lałaś [...]

20 października 2017, 19:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie dni, że [...]

20 października 2017, 18:10Masir do­dał no­wy tek­st Są ta­kie dni, że [...]